ประวัติบริษัท อินดี้ ซอฟท์
     
            บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบบริหารการขายปลีก INDY POS เริ่มต้นโดยกลุ่มนักบัญชี และนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวความคิดตรงกัน คือ ต้องการพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับงานบัญชี และมีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในระบบบัญชีของธุรกิจทั่ว ๆ ไป โดยเริ่มจากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทต่าง ๆ ในลักษณะของงานเฉพาะด้าน (TAILOR MADE) อาทิเช่น ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาให้กับลูกค้าหลาย ๆ รายนี้เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งให้กับโปรแกรมเมอร์ของบริษัทฯ มีความรู้ และความเข้าใจในระบบบัญชีต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยใช้ระยะเวลาถึง 3 ปี ในการเสริมสร้างประสบการณ์ เมื่อมีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ตลอดจนถึงแนวความคิดแล้ว บริษัทฯ จึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยวางแนวทางในการพัฒนาไว้ดังนี้ คือ
1. แสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด
2. ใช้งานง่าย
3. มีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจในประเทศไทย
4. ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
5. มีความยืดหยุ่น เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
6. มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
7. สามารถใช้งานได้จริง

           จากแนวทางดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปขึ้นมาเรียกว่า "ระบบบัญชีสำเร็จรูป INDY POS" โดยใช้เวลาในการพัฒนาถึง 6 เดือน เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว บริษัทฯ ยังไม่นำออกจำหน่ายทันที แต่บริษัทฯ ได้ใช้ระยะเวลาอีก 3 เดือนในการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยส่งโปรแกรม INDY POS ให้ลูกค้าใช้กับงานจริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เมื่อวางจำหน่าย INDY POS ให้กับลูกค้าแล้ว จะต้องสามารถใช้งานได้จริง บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายระบบบัญชีสำเร็จรูป INDY POS สู่ท้องตลาดแล้วได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานบัญชีเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน INDY POS เป็นจำนวนกว่า 400 รายจากระยะเวลา 3 ปีที่บริษัทฯ จำหน่าย INDY POS และตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 4.0 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า ระบบบัญชีสำเร็จรูป INDY POS สามารถที่จะช่วยให้การทำงานของบริษัทต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น