:: Dealer Menu ::
 
> ตัวแทน ภาคกลาง
> ตัวแทน ภาคเหนือ
> ตัวแทน ภาคอีสาน
> ตัวแทน ภาคใต้
 
> สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนจำหน่าย INDY POS

ตัวแทน ภาคกลาง
>> บริษัท ซี เอส รีเทลซีสเต็ม จำกัด
600/374 ม.1 ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ คุณ ประเสริฐ พันธ์ขาว
โทรศัพท์ : 0-2379-3627
โทรสาร   : 0-2804-8187
>> บริษัท เน็กซ์ เจเนอร์เรชั่น ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
33/12 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ติดต่อ คุณ สมเกียรติ เอื้อกิติกุลชัย
มือถือ : 0-818-687-024
โทรศัพท์ : 0-2805-2598
โทรสาร   : 0-2805-2599
ตัวแทน ภาคอีสาน

>> หจก. ระจิตรธุรกิจและการบัญชี
71/2 ซ.สัณฑมาศ ถ.เทศบาล1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ติดต่อ คุณ ทินพล ยอดเศรณี
โทรศัพท์ : 0-4526-6248,0-4532-2536
>> บริษัท แอลไลด์ อิเลคทรอนิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
111/21-22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ คุณ สุวิมล อุษณีย์วรัญญู
โทรศัพท์ : 0-4324-3588-9
>> บริษัท เอส พี คอมพิวเตอร์ จำกัด
471/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ คุณ สุมล แสนสุข
โทรศัพท์ : 0-4524-5609
ตัวแทน ภาคเหนือ
>> บริษัท เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
272-274 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51300

ติดต่อ คุณ ศิริพงศ์ ชีวะพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0-5387-4184-7
ตัวแทน ภาคใต้
>> บริษัท ดาต้าบิสซิเนส คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
25 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ติดต่อ คุณ วรรณพงค์ ตันประภา(0-1895-6844)
โทรศัพท์ : 0-7635-6191-2
โทรสาร   : 0-7635-6193

>> บริษัท เพชรทองคำการบัญชี จำกัด
58/15 ถ.ยุทธศาสตร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ติดต่อ คุณ สมชาย หวังภัทราวานิช
โทรศัพท์ : 0-7532-9877
>> บริษัท คอมพิวซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด
147/15 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ คุณ พุฒิพงศ์ แซ่ลิ้ม
โทรศัพท์ : 0-7435-3433-4
   
รายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย INDY POS


          บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในโปรแกรมระบบขายปลีก INDY POS ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสูงว่า INDY POS จะมีส่วนช่วยให้ท่านมีสินค้า เพื่อบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงมีส่วนช่วยในการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และสำนักงานบัญชีสามารถรองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยินดีใคร่เสนอรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ท่าน 2 เงื่อนไข ดังนี้

>> เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย <<

1. ตัวแทนจำหน่ายควรจำหน่ายระบบขายปลีก INDY POS อย่างน้อยเดือนละ 1 ชุด

2. การชำระเงินเป็นเงินสด หากตัวแทนจำหน่ายสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ชุดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน บริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงินเป็นให้เครดิต 30 วัน โดยสั่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ณ. วันที่ส่งสินค้า

3. เพื่อให้การจำหน่ายสินค้า และการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแทนจำหน่าย จะต้องทราบรายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม และรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อความเข้าใจในตัวโปรแกรม และสามารถให้บริการตอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการใช้งาน INDY POS เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยตัวแทนจำหน่ายจะต้องส่งพนักงานเข้ามาอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (บริษัทฯ จะอบรมให้กับพนักงานของตัวแทนจำหน่ายและทดสอบผลการอบรมว่า สามารถติดตั้ง และอบรมให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงจะแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย)

4. ราคาที่จำหน่ายให้กับลูกค้า จะต้องจำหน่ายตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด หากตัวแทนจำหน่ายรายใดจำหน่ายต่ำกว่าราคาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย

5. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องติดตั้ง รวมทั้งอบรมวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ลูกค้าสามารถบันทึกการขายสินค้าได้ (รวมถึงอบรมวิธีการใช้งานเบื้องต้นในส่วนของการขายปลีกหน้าร้าน) จึงถือว่า ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์

6. เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่าย

6.1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
6.1.2 ภ.พ. 20
6.1.3 สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.1.4 แผนที่สถานที่ตั้งบริษัท
6.1.5 รูปถ่ายบริษัท
6.1.6 รายชื่อทีมงานให้บริการ
6.1.7 แผนการตลาด
6.1.8 เลขที่บัญชีในกรณีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี

>> 7. เงื่อนไขผู้แนะนำ <<

7.1 ผู้แนะนำจะต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่จะซื้อมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อโปรแกรม หรือให้ลูกค้าแจ้งว่าได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำ
7.2 ผู้แนะนำจะต้องทำการปิดการขายให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
7.3 ผู้แนะนำเป็นบุคคล จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า
7.4 ผู้แนะนำในนามบริษัท เงื่อนไขตามหัวข้อ 6.
7.5 ถ้าลูกค้าซื้อโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการบริการทั้งหมด โดยปฏิบัติตามเงื่อนไงในการบริการของฝ่ายบริการลูกค้า

8. เงื่อนไขการสั่งซื้อโปรแกรม
ระบุประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรม ระบุชื่อที่อยู่ลูกค้าผู้สั่งซื้อ พร้อมใบโอนเงิน ส่งมายังบริษัท อินดี้ แฟกซ์ 0-2641-7925-8 หรือผู้แนะนำต้อง แฟกซ์ชื่อลูกค้าผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้ามาล่วงหน้า

หมายเหตุ :
             
ถ้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แนะนำไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อแล้วทางบริษัทจะไม่ให้ส่วนลดไม่ว่าในกรณีใด ๆสนใจโปรด ติดต่อ ฝ่ายการตลาด


หรือส่งเอกสาร มาที่ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2641-7925-8 บริษัท อินดี้ซอฟท์ จำกัด จำกัด


sales@indysoft.co.th