:: วิธีการกำหนดเครื่องพิมพ์ ในระบบ แลน::
การกำหนด PRINTER DOT หรือ LASER ผ่านระบบแลน ใน INDY9
PRINTER DOT

1. สำหรับ Win'98, Win' ME
      ต้องกำหนดลำดับ เครื่องพิมพ์ขึ้นใหม่ไม่ให้ซ้ำกับเครื่องพิมพ์ที่ต่อตรง หรือเครื่องพิมพ์อื่น ๆ โดยกำหนดที่เมนู เริ่มระบบ - ติดตั้งเครื่องพิมพ์ - เพิ่มลำดับเครื่องพิมพ์ใหม่กำหนดค่าบรรทัดอื่นเหมือนเดิม และแก้ไขเฉพาะบรรทัดช่องต่อเครื่องพิมพ์ ดังนี้
        - กำหนดช่องต่อเครื่องพิมพ์เป็น \\com name\printer name เหมือน Port Printer ที่กำหนดใน Window => Setting=> Printer เช่น \\com1 \lq300  
2. สำหรับ Win'XP, Win 2000
       ต้องสร้าง batch file ขึ้นมาเพื่อเรียก คำสั่ง Net use ( Net use เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ สร้าง port ในส่วนของ Dos Command เพื่อให้โปรแกรม Indy รู้ว่ามี port นอกเหนือจาก port LPT1 ) ถ้าไม่สร้างต้องเรียกคำสั่งนี้ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม ดังนี้
          C:\edit capture. bat สร้างชื่อ bat file ชื่อ capture.bat
          Net use lpt2 /d
          Net use lpt2 \\com name\printer name เรียบร้อยแล้วกด Alt+F เลือกบันทึก
       นำ bat file นี้ไปใส่ไว้ที่ StratUP ของ Windows เพื่อให้เรียก bat file นี้ทุกครั้งที่เปิด Windows
          - ในโปรแกรม ต้องกำหนดลำดับ เครื่องพิมพ์ขึ้นมาใหม่ไม่ให้ซ้ำกับเครื่องพิมพ์ที่ต่อตรง หรือเครื่องพิมพ์ลำดับ อื่น ๆ ให้กำหนดช่องต่อเครื่องพิมพ์เป็น LPT2 (เปลี่ยนแปลงได้ตามport ที่สร้างไว้ใน net use) กด Alt-F5 เลือกเครื่องพิมพ์ ลำดับที่เป็น LPT2 ก่อนสั่งพิมพ์ ทุกครั้ง

PRINTER LASER คุณสมบัติของเครื่องต้องรองรับ มาตรฐาน PCL 5 หรือ PCL 6
1. วิธีการกำหนด port ของแต่ละ Windows ดังตัวอย่างด้าน บน
2. ในโปรแกรม ต้องกำหนดลำดับ เครื่องพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยคัดลอกจากเครื่องพิมพ์ ลำดับ L ( Laser ) ลำดับใหม่ต้องไม่ให้ซ้ำกับเครื่องพิมพ์ที่ต่อตรง หรือเครื่องพิมพ์ลำดับ อื่น ๆ ให้กำหนดช่องต่อเครื่องพิมพ์เป็น LPT3 (เปลี่ยนแปลงได้ตามport ที่สร้างไว้ใน net use) กด Alt-F5 เลือกเครื่องพิมพ์ เป็น ลำดับ LPT3 ก่อนสั่งพิมพ์ ทุกครั้ง โปรแกรมถึงจะ พิมพ์เป็นภาษาไทยได้
เครื่องพิมพ์เป็น Port USB Dot หรือ LASER

1. ต้องใช้คำสั่ง Net use Port เพื่อชี้ทางเดินของงานพิมพ์ จาก Port USB ไปเป็น Port LPT ก่อน แนะนำให้กำหนดเป็น Port LPT1: เท่านั้น ( คำสั่งสร้าง Net Use สร้าง bat file คำสั่งเดียวกับ Windows XP )