:: ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ::
สรุปวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ต้นงวด และสินค้าคงเหลือปลายงวด Indy Pos V.9
วิธีการลงบัญชีสินค้า แบบ ต่อเนื่อง ( Perpetual Inventory System)

        วิธีการลงบัญชีแบบ Perpetual โปรแกรมจะมีการบันทึกต้นทุนสินค้าแบบต่อเนื่องในระบบบัญชี ทุกครั้งที่มีการดำเนินรายการเกี่ยวกับสินค้า หากต้องการทราบสินค้าคงเหลือ ก็สามารถพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภทมาดูได้ทันที โดยไม่ต้องสั่งให้โปรแกรมคำนวณยอดคงเหลือให้

งบการเงิน สำหรับ การลงบัญชีแบบ Perpetual

- การลงบัญชีแบบ Perpetual สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือจากรายงานบัญชี เช่น แยกประเภท .กระดาษทำการ.งบทดลองได้
- การออกงบ ต้องใช้เมนู รายงาน ข้อ 5. รายงานบัญชี / ข้อ 9. งบการเงิน เลือกงบ สำหรับ Perpetual เช่น งบกำไรขาดทุน . งบดุล เป็นต้น

การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ปลายงวด ที่โปรแกรมคำนวณได้

โดยนำยอดคงเหลือปลายงวด มาเปรียบเทียบกับรายงาน ดังนี้
- เมนูรายงาน ข้อ 4.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (421. 431 . ) สามารถดูได้ทั้งยอดสินค้าต้นงวดและสินค้าปลายงวด
- เมนูรายงาน ข้อ 4.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (422. 433. ) สามารถดูได้เฉพาะยอดสินค้าปลายงวด

ข้อควรระวัง :

1. การเปรียบเทียบรายงาน ต่อ รายงาน ต้องระบุเงื่อนไขในการพิมพ์รายงานให้เหมือนกันจะได้ผลเท่ากัน
2. ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกิดจากยอดยกมาต้นงวดระหว่างสินค้ารายตัวรวมกันแล้วไม่เท่ากับยอดยกมาด้านบัญชี (เมนูบัญชีข้อ 6.บันทึกยอดยกมาสินค้า) อาจเกิดจากการป้อนข้อมูลยกมาไม่เท่ากัน หรือก่อนประมวลผลสิ้นปีไม่มีการปรับปรุงสินค้าคงเหลือสิ้นปีทางด้านบัญชี (จะอยู่ในขั้นตอนการการประมวลผลสิ้นปี)

 

วิธีการลงบัญชีสินค้า แบบ สิ้นงวด ( Periodic Inventory System)

     วิธีการลงบัญชีแบบ Periodic โปรแกรมจะไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภท ดังนั้น โปรแกรมจึงมีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดโดยใช้เมนูบัญชีข้อ 5. บัญชีสินค้าคงเหลือ กด <F10> เลือนไปที่เมนูอื่น ๆ / เลือกคำนวณยอดคงเหลือจากระบบ หรือ กด <F5> โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในระบบ ให้

- ยอดต้นปี โปรแกรมจะคำนวณจากยอดยกมาของสินค้า
- ยอดคงเหลือปลายงวด 1- 12 โปรแกรมจะคำนวณจากการเคลื่อนไหวของสินค้าในระบบของแต่ละงวดบัญชี

งบการเงิน สำหรับ การลงบัญชีแบบ Periodic

- การลงบัญชีแบบ Periodic ไม่สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือจากรายงานบัญชี เช่น แยกประเภท .กระดาษทำการ.งบทดลองได้
- การออกงบ ต้องใช้เมนู บัญชี ข้อ 5. รายงานบัญชี / ข้อ 9. งบการเงิน เลือกงบ สำหรับ Periodic เช่น งบต้นทุนขาย.งบกำไรขาดทุน . งบดุล เป็นต้น
- โปรแกรมจะนำยอดสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดจากเมนู บัญชีข้อ 5. บัญชีสินค้าคงเหลือ มาใส่ในงบการเงินต่าง ๆ ให้

การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ปลายงวด ที่โปรแกรมคำนวณได้

โดยนำยอดคงเหลือปลายงวด มาเปรียบเทียบกับรายงาน ดังนี้
- เมนูรายงาน ข้อ 4.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (421. 431 . ) สามารถดูได้ทั้งยอดสินค้าต้นงวดและสินค้าปลายงวด
- เมนูรายงาน ข้อ 4.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (422. 433. ) สามารถดูได้เฉพาะยอดสินค้าปลายงวด

ข้อควรระวัง :

1. การเปรียบเทียบรายงาน ต่อ รายงาน ต้องระบุเงื่อนไขในการพิมพ์รายงานให้เหมือนกันจะได้ผลเท่ากัน
2. ไม่สามารถนำยอดสินค้าคงเหลือปลายงวดไปเปรียบเทียบกับรายงานบัญชีได้ (Periodic ไม่มีการลงบัญชี)
3. สั่งคำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี ทุกครั้งก่อน สั่งคำนวณ เมนูบัญชีข้อ 5. บัญชีสินค้าคงเหลือ
4. ต้องสั่งคำนวณสินค้าคงเหลือ เมนูบัญชีข้อ 5. บัญชีสินค้าคงเหลือ ทุกครั้งที่ต้องการยอดสินค้าปลายงวด หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยอดสินค้า หรือก่อนพิมพ์งบการเงินต่าง ๆ
5. ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกิดจากยอดยกมาต้นงวดระหว่างสินค้ารายตัวรวมกันแล้วไม่เท่ากับยอดยกมาด้านบัญชี(เมนูบัญชีข้อ 6. บันทึกยอดยกมาสินค้า) อาจเกิดจากการป้อนข้อมูลยกมาไม่เท่ากัน หรือก่อนประมวลผลสิ้นปีไม่มีการปรับปรุงสินค้าคงเหลือสิ้นปีทางด้านบัญชี (จะอยู่ในขั้นตอนการการประมวลผลสิ้นปี)