:: ข้อแตกต่างโปรแกรม V4 กับ V9::
ข้อแตกต่าง ระหว่าง INDY POS เวอร์ชั่น 4 กับ INDY POS เวอร์ชั่น 9

1. รองรับสินค้าที่ต้องการเก็บประวัติทะเบียนหมายเลขสินค้า (SERIAL NUMBER) ได้ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน เช่น อุปกรณ์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและใบต่อ ภงด. ได้ทั้งแบบ ภงด.1 ภงด.3 และ ภงด.53 ตรงตามแบบกรมสรรพากร สั่งพิมพ์ได้ทุกหน้าที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถกำหนดบัญชีที่ต้องการให้ไปลงรายวันได้ตามต้องการ
3. สามารถกำหนดวัน เวลาในการจัดการข้อมูลนอกเวลาทำงาน เช่น การสำรองข้อมูล จัดการแฟ้มข้อมูล คำนวณสินค้าคงเหลือลงบัญชี เป็นต้น
4. มีระบบห้ามพิมพ์เอกสารซ้ำ โดยสามารถกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องการให้พิมพ์ซ้ำได้
5. สามารถกำหนดจุดทศนิยม ของราคาต่อหน่วยและจำนวนสินค้า ได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง
6. รายละเอียดลูกค้า
- สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้เพิ่มขึ้น เช่น รายได้ วัน เดือน ปี เกิด ระดับการศึกษา เป็นต้น
- สามารถกำหนดราคาพิเศษ ส่วนลดประจำตัวลูกค้า ต่อสินค้าหรือหมวดสินค้าได้
7. สามารถปรับราคาขายปกติและราคาพิเศษล่วงหน้าได้ โดยใช้ราคาขาย 4 ราคา หรือราคาซื้อล่าสุดเป็นฐานในการคำนวณ สามารถเพิ่มหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้
8. รายละเอียดสินค้า
- รวมรหัสสินค้า รหัสแท่ง รายได้ ค่าใช้จ่าย สินค้าชุด สินค้าบริการ มาอยู่ในเมนูเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและป้อนข้อมูล
- สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าเป็นตัวประกอบของสินค้าชุดใด
- มีเงื่อนไขงดใช้รหัสแท่ง ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้ หรือสินค้าไม่มีการขายแล้ว
- สามารถขายสินค้าราคาพิเศษได้ทั้งหน้าร้านและหลังร้าน (PROMOTION) ยังสามารถกำหนด วัน เวลาที่ต้องการขายสินค้าราคาพิเศษล่วงหน้าได้ไม่จำกัด เช่น
- กำหนดราคาโปรโมชั่น ตามวันและเวลาที่กำหนดรายตัวสินค้า
- > ซื้อสินค้า 3 ชิ้นแถม 1 ชิ้น และสามารถจำกัดจำนวนของแถมได้
- > ซื้อสินค้า A แถมสินค้า B เป็นต้น โดยโปรแกรมจะดึงรายการที่กำหนดไว้มาให้อัตโนมัติ
- > ซื้อสินค้าครบ 100 ชิ้น ได้ส่วนลดเพิ่ม เป็น ต้น
- สามารถกำหนดห้ามยอดคงเหลือสินค้าติดลบได้ โดยกำหนดเป็นรายตัวสินค้า หมวดหรือแยกตามคลังก็ได้
- สามารถกำหนดการตัดต้นทุนสินค้าเพื่อขายแยกรายตัวสินค้าหรือแยกตามหมวด ในข้อมูลเดียวกันจะเป็น เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average) ก็ได้
- สามารถกำหนดวิธีการลงบัญชีสินค้า แยกรายตัวสินค้าหรือเป็นหมวดก็ได้
- สามารกำหนดวิธีการคำนวณภาษีแยกรายตัวสินค้าได้ หรือฐานในการคำนวณภาษีแยกกันระหว่างสินค้าแต่ละตัว เช่น ภาษี บุหรี่ สุราบางประเภท หรือคำนวณฐานภาษีตามกรมสรรพสามิตกำหนด โดยสามารถกำหนด
- >สินค้ายกเว้นภาษี
-> ภาษีศูนย์
-> มีภาษี
-> คำนวณภาษีจากฐานภาษี
ขณะซื้อ ขาย สินค้าโปรแกรมจะนำมาลงในแฟ้มภาษีตามประเภทกำหนดไว้เพื่อสะดวกในการจัดทำภาษี
- กำหนดจุดสั่งซื้อของจำนวนสินค้าสูงสุด และต่ำสุดได้
- สามารถกำหนดราคาขาย ต่ำสุด หรือห้ามขายสินค้าต่ำกว่าทุนได้
9. การตรวจนับสินค้า
- สามารถกำหนดสินค้าที่ไม่มีการตรวจนับ จาก -1 ให้เป็น 0 ในกรณีที่สินค้าหมดโดยไม่ต้องแก้ที่ละตัว
- สามารถเก็บประวัติการตรวจนับครั้งที่ผ่านมาเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าได้โดย นำจากราคาทุนมาตรฐาน ราคาซื้อล่าสุด หรือกำหนดเอง
- มีเมนูตรวจนับสินค้าได้โดยใช้ Scanner ช่วยในการค้นหารหัสสินค้าเพื่อป้อนจำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้ โดยโปรแกรมจะสามารถ ตรวจสอบได้ว่ามีการซ้ำของสินค้า หรือไม่ และผู้ใช้สามารถ เลือกเงือนไขได้ เช่น บวกเพิ่ม ข้าม หรือแทนที่ ตามจำนวนที่นับได้จริง
- สามารถ กด Alt+A เพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการนับได้โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลไว้ก่อน
10. สามารถใช้เครื่องพิมพ์ในระบบ Network (Lan) ได้โดยไม่ต้องกำหนด Port เช่น \\ ชื่อเครื่องคอมฯ \ ชื่อเครื่องพิมพ์ ได้
11. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในเอกสารที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือเมนูที่กำหนดขึ้นมาใหม่ โดยการตั้งระบบงานเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิการใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน
12. รวมหน้าจอกำหนดสิทธิการใช้งานกับแฟ้มผู้ใช้งานระบบเพื่อให้ผู้ใช้กำหนดระบบรักษาความปลดภัยได้ง่ายขึ้น
13. มีรายงาน ณ.วันที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช็ค เพื่อต้องการตรวจสอบพิมพ์ยอดต่าง ๆ ย้อนหลัง
14. คำนวณภาษีขอคืนไม่ได้ เป็นกี่ % ของการซื้อทั้งหมดของบริษัท
15. มีเมนูเปลี่ยนเช็คคืนเป็นเงินสด
16. สามารถสั่งพิมพ์เช็คได้ทุกหน้าเมนูที่เกี่ยวกับเช็คจ่าย
17. ซื้อสินค้าสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะสินค้าที่กำหนดไว้ว่าเป็นของผู้จำหน่ายรายนั้น ๆได้
18. สามารถทำใบรับสินค้า และกำหนดให้ภาษีไปลงในงวดใด ใช้ในกรณีที่ผู้จำหน่ายส่งสินค้าก่อนแล้วออกใบกำกับภาษีตามมาภายหลัง
19. เมนูจุดขายปลีกสามารถตรวจสอบเอกสารซ้ำก่อนทำการขายเพื่อป้องกันผู้ใช้ไปกำหนดเลขที่เอกสารย้อนหลัง
20. ขณะขายสินค้าสามารถตรวจยอดคงเหลือสินค้าแต่ละ จุดขายได้
21. มีเมนูรองรับการตรวจสอบราคาสินค้าสำหรับลูกค้า
22. สามารถเก็บ ย้าย ลบ ประวัติการขายปลีกและสต็อก ออกจากฐานข้อมูลหลักที่ใช้งานอยู่ จะทำให้การทำงานประจำวัน รวดเร็วขึ้น แต่ยังสามารถดูประวัติย้อนหลังได้
23. เพิ่มวิธีคิดค่าเสื่อมโดยสามารถคิดค่าเสื่อมสำหรับธุรกิจ SME ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อ้าง ประกาศฉบับที่ 394/2545
24. สามารถกำหนดเลขที่เอกสารให้สาขาสามารถตรวจนับสินค้าที่สาขาได้
25. สามารถ กำหนดให้โปรแกรมลำดับเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ตามรูปแบบดังนี้
CC= ทศวรรษ YY=ปี MM= เดือน DD= วัน #### =ความยาวของเลขที่ เช่น ปีเดือนวันลำดับเอกสาร YYMMDD###1 สามารถสลับตำแหน่งกันได้
26. เพิ่มรายการต่อบิลหลังร้าน เช่น ซื้อสด ซื้อเชื่อ ขายสด ขายเชื่อ รับรายการได้ 999 รายการ
27. หลังร้าน เช่น ซื้อสด ซื้อเชื่อ ขายสด ขายเชื่อ สามารถทำรายการสินค้าที่ มีภาษี( vat)และยกเว้นภาษี(novat)ในบิลเดียวกันได้
28. สามารถกำหนดข้อความพิเศษเพื่อให้ไปแสดงในใบกำกับภาษีอย่างย่อ เปลี่ยนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขแบบฟอร์ม
29. เพิ่มรายละเอียดพนักงานขายเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
30. ทะเบียนหมายเลขสินค้า ใช้เก็บ(SERIAL NUMBER) และสินค้าที่มีการบริการต่อเนื่องทุกประเภท ส่วนที่เพิ่มคือ
- สั่งให้เรียงตามเลขอ้างอิง รหัสสินค้า รหัสลูกค้า ผู้ซื้อ ได้
- ค้นหาได้ตามรสัสสินค้า ชื่อสินค้า เลขอ้างอิง หมายเลขสินค้า หมายเลขเครื่อง
- เพิ่มวันจดทะเบียนหรือวันที่เริ่มการบริการ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายซื้อไปแต่ยังไม่ได้ขายและวันยกเลิกการจดทะเบียน
- วันหมดเริ่มประกัน หมดประกัน วันกำหนดเสร็จ ค่าซ่อมบำรุงรายปี ค่าบริการรายครั้ง
31. สามารถล็อคงวดบัญชี งวดที่ 13 ได้เป็นรายวันในกรณีที่ยังไม่สามารปิดบัญชีได้เมื่อครบ 12 งวดบัญชีและต้องทำงานต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแก้ไขย้อนหลังโดยไม่ตั้งใจ
32. ตรวจสอบยอดคงเหลือเช็ค ณ.วันที่ได้ ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย
33. เพิ่มเมนูจัดการข้อมูลตามเวลา เช่น สั่งให้จัดการข้อมูล คำนวณสินค้า สำรองข้อมูล ตามเวลาที่กำหนดได้ โดยไม่ต้องอยู่รอทำหลังเลิกงาน
34. เพิ่มแบบฟอร์มทุกอย่างสามารถใช้ได้ถึง 9 แบบฟอร์ม


ขีดความสามารถของระบบที่เพิ่มขึ้น เวอร์ชั่น 4 เวอร์ชั่น 5

รายการ
เวอร์ชั่น 4
เวอร์ชั่น 9
กำหนดรหัสแท่ง รหัสสินค้า รหัสสินทรัพย์ หมายเลขทะเบียนสินค้า( Serial Number)
15 หลัก
25 หลัก
กำหนดชื่อย่อสินค้าได้
15 หลัก
25 หลัก
กำหนดชื่อสินค้าได้สูงสุดจำนวน
55 ตัว
60 ตัว
กำหนดรหัสลูกค้า เลขที่บัตรสมาชิก
10 หลัก
25 หลัก
กำหนดรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน
10 หลัก
25 หลัก
กำหนดชื่อบริษัทลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้สูงสุดจำนวน
55 ตัว
75 ตัว
กำหนดที่อยู่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ 2 บรรทัด ๆ ละ
50 ตัว
3 บรรทัด ๆ ละ 60 ตัว
กำหนดรหัสพนักงานขายได้สูงสุดจำนวน
10 หลัก
25 หลัก
กำหนดเลขที่เช็คได้สูงสุดจำนวน
8 หลัก
10 หลัก
กำหนดรหัสคลังสินค้าได้สูงสุดจำนวน
2 หลัก
4 หลัก
กำหนดชื่อบัญชีได้สูงสุดจำนวน
50 ตัว
75 ตัว
กำหนดหมายเลขเครื่องเก็บเงิน
15 หลัก
25 หลัก
กำหนดราคาโปรโมชันได้สูงสุด
9,999,999 บาท
999,999,999.99 บาท
กำหนดวงเงินในลิ้นชัก
9,999,999,999 บาท
999,999,999.99 บาท
ยอดซื้อสะสมสมาชิก
999,999,999 บาท
999,999,999.99 บาท
กำหนดจำนวนสินค้าที่ซื้อ/ขายต่อรายการได้สูงสุด
9,999.999 หน่วย
999,999,999.99 หน่วย
กำหนดราคาสินค้าต่อหน่วยได้สูงสุด
99,999,999.99 บาท
999,999,999.99 บาท
จำนวนเงินรวมต่อบิลซื้อ/ขายได้สูงสุด
99,999,999.99 บาท
999,999,999.99 บาท
กำหนดจำนวนสินค้าสะสมประจำงวดและประจำปีได้สูงสุด
99,999,999.99 หน่วย
999,999,999.99 หน่วย
รายการสินค้าต่อบิลได้สูงสุด
99 รายการ
999 รายการ
กำหนดเลขที่เอกสารได้สูงสุดจำนวน
8 หลัก
10 หลัก
หมายเหตุ : ทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง ถ้าใช้ ทศนิยมมาก จำนวนเต็มก็จะเก็บได้ลดลง

ฟังก์ชั่น ที่เพิ่มขึ้นหลังร้าน
สามารตรวจสอบการบันทึกบัญชีของทุกเอกสารที่มีการบัญทึกบัญชี โดยกด Alt + V
ป้อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกด Ctrl + F2 ทุกเมนูที่เกี่ยวข้อง และกด Alt+P พิมพ์