ตัวอย่างแบบฟอร์มใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม
 
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ


โปรแกรมจะเตรียมแบบฟอร์มไว้หลายรูปแบบ


1. ต้นฉบับชนิดสมบรูณ์ จะแสดงข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนดัง รูปตัวอย่าง
2. ต้นฉบับชนิดกะทัดรัด โปรแกรมจะตัดข้อความบางอย่างออกเพื่อให้ประหยัดกระดาษและเพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์ เช่น ตัดเส้นขั้นออก
3. ต้นฉบับชนิดประหยัดหัวกระดาษ จะสังเกตุได้ว่าถ้าเป็นการพิมพ์ปกติเครื่องพิมพ์จะเลื่อนหัวกระดาษขึ้นก่อนพิมพ์ข้อความประมาณ 4 ซม.แต่แบบฟอร์มประหยัดหัวกระดาษจะไม่เสียส่วนนี้ไปโดยโปรแกรมจะพิมพ์หัวไว้ก่อนเมื่อพิมพ์บิลใบแรกเสร็จและเมื่อพิมพ์บิลใบต่อไปจะไม่พิมพ์หัวอีก
4. ต้นฉบับชนิด ยาว 6 นิ้ว แบบฟอร์มนี้จะใช้กับเครื่องพิมพ์ธรรมดาเป็นแคร่สั้นหรือแคร่ยาวก็ได้แต่กระดาษต้องมีรูดีงกระดาษเหมือนกระดาษต่อเนื่องธรรมดาความกว้างไม่จำกัดหรือต้องการความยาว มากกว่านี้ น้อยกว่านี้ก็ได้ต้องแก้ใขเพิ่มเติม แต่ความยาวของกระดาษต้องเป็น เต็มนิ้วเท่านั้น
5. ต้นฉบับชนิดภาษาอังกฤษ สำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ฟอร์มนี้มีข้อดี คือจะทำให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น
6. ต้นฉบับชนิดแบบฟอร์ม จะพิมพ์ลงกระดาษ A4 สำหรับเครื่องพิมพ์ธรรดาแคร่สั้นหรือแคร่ยาวก็ได้

ขณะเปิดบิลขายผู้ใช้สามารถกำหนดแบบฟอร์มที่แตกต่างกันได้ 3 แบบฟอร์ม
ทุกแบบฟอร์มผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ

 

แบบฟอร์มเปลี่ยนแคชเชียร์และปิดสิ้นวัน  
แบบฟอร์มเปลี่ยนแคชเชียร์

เป็นแบบฟอร์มสรุปยอดขายสำหรับแคชเชียร์แต่ละคน ในกรณีที่ร้านมีการเปลี่ยนแคชเชียร์มากกว่า 1 คน
- แสดงยอดสรุปการขาย
- แคชเชียร์ถ้ามีเวลาสามารถป้อนจำนวน ธนบัตรหรือเหรียญ เพื่อเปรียบเทียบยอดขาดเกินได้ขณะพิมพ์ใบเปลี่ยนแคชเชียร์ได้
- โปรแกรมจะแสดงจะนวนลูกค้าตามช่วงเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าได้ เช่น อาจเปิดจุดขายเพิ่มในเวลาที่ลูกค้ามีจำนวนมาก
- สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบได้


แบบฟอร์มใบปิดสิ้นวัน

ใบปิดสิ้นวัน เป็นแบบฟอร์มสรุปยอดขายของทั้งวันและของทุกแคชเชียร์ในวัน นั้น ๆ
ในกรณี ตัวอย่าง ถ้าเป็นร้านที่ เปิด 10.00-22.00 น. ก็สามารถปิดสิ้นวัน เวลาปิดร้าน 22.00 หรือ ก่อนเปิดร้านก็ได้
แต่ถ้าเป็นร้านที่ต้องเปิด 24 ชม. ก็ต้องเลือกเวลาปิดสิ้นวัน จะเป็นเวลาไดก็ได้แต่ถ้าข้ามวันโปรแกรมจะถือว่ายอดขายจะเป็นยอดขายของวันที่ผ่านมา
   
ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปขอคืนภาษี ผู้ใช้สามารถออกใบกำกับภาษีที่จุดขายได้ หรือ ถ้าเป็นระบบ LAN สามารถตั้งจุดออกใบกำกับภาษีเฉพาะก็ได้ โดยให้ลูกค้านำใบกำกับภาษีอย่างย่อนำมาออกแบบเต็มรูปอีกครั้ง


โปรแกรมจะเตรียมแบบฟอร์มไว้หลายรูปแบบ

1. ชนิดแบบฟอร์ม พิมพ์ลงกระดาษม้วน สำหรับเครื่อง TMU
2. ชนิดแบบฟอร์ม แบบมีเส้น สำหรับพิมพ์ลงกระดาษ A4
3. ชนิดแบบฟอร์ม แบบไม่มีเส้น พิมพ์เฉพาะข้อความลงแบบฟอร์ม
4. ชนิดแบบฟอร์ม สำหรับเครื่องพิมพ์ TMU-950 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สามารถพิมพ์กระดาษ A5 ได้ ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์หลายเครื่องสามารถใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ออกได้ทั้งแบบย่อและแบบเต็มรูปได้